Obchodní podmínky

Smlouva o užívání aukčního systému Mula.cz

Obchodní podmínky

provozu a užívání aukčního systému Mula.cz
společnosti Mula s.r.o.
sídlem Praha 3, Přemyslovská 27/2018, PSČ 130 00
IČ 29048192
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C vložka 162705.

1. Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů

1.1 Definice některých pojmů

Mula.cz označuje společnost Mula s.r.o., sídlem Praha 3, Přemyslovská 27/2018, PSČ 130 00, IČ 29048192, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 162705;

Uživatel označuje fyzickou nebo právnickou osobu, která se na stránkách Mula.cz zaregistrovala;

Smlouva označuje Smlouvu o užívání aukčního systému Mula.cz, kterou Uživatel a Mula.cz uzavírají v elektronické podobě při registraci;

Obchodní podmínky představují Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání aukčního systému Mula.cz a jsou nedílnou součástí Smlouvy;

aukce označuje způsob prodeje přepravních služeb, kdy je výše ceny za přepravní službu tvořena v průběhu doby trvání aukce na základě cenových nabídek od přepravců, kteří mají zájem o uzavření dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravu;

aukční systém označuje automatizovaný počítačový systém, který zajišťuje registraci Uživatelů, aukci, chat, zasílání emailových zpráv a další služby;

registrace označuje vytvoření uživatelského účtu, při němž Uživatel uzavírá s Mula.cz Smlouvu;

uživatelský účet opravňuje svého majitele přihlásit se do aukčního systému Mula.cz pod unikátním uživatelským jménem a využívat služby systému;

zakladatel aukce označuje Uživatele, který v aukčním systému Mula.cz vystaví poptávku po přepravních službách;

přepravce označuje Uživatele, který předkládá cenové nabídky za přepravní služby poptávané zakladateli aukce v aukčním systému Mula.cz;

zakázka označuje poptávku po přepravních službách, kterou zakladatel aukce vystaví v aukčním systému Mula.cz;

doba trvání aukce označuje dobu, během níž mohou přepravci předkládat cenové nabídky za přepravní služby poptávané zakladateli aukce.

1.2 Všeobecné obchodní podmínky

1.2.1 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi společností Mula s.r.o. a Uživatelem, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy a dále práva a povinnosti Uživatelů při užívání aukčního systému Mula.cz.

1.2.2 Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.3 Nápověda aukčního systému Mula.cz

1.3.1 Nápověda aukčního systému Mula.cz (dále jen "Nápověda") je určena Uživatelům k orientaci a obsahuje popis jednotlivých kroků a situací, včetně rad a tipů. Nápověda není přílohou Smlouvy ani není součástí těchto Obchodních podmínek a Uživateli nevznikají žádné nároky z titulu chyb v Nápovědě nebo rad a tipů, které bude Uživatel považovat za chybné.

1.4. Aukční systém Mula.cz

1.4.1 Mula.cz je právnickou osobou, která provozuje internetový aukční systém umožňující Uživatelům - zakladatelům aukce poptávat a kupovat přepravní služby a Uživatelům - přepravcům nabízet a prodávat přepravní služby.

1.4.2 Mula.cz jako provozovatel aukčního systému zajišťuje jeho správu, údržbu a přiměřeně podporuje nákup a prodej přepravních služeb prostřednictvím internetové reklamy a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat aukce Uživatelů veřejnosti, včetně Uživatelem poskytnutých fotografií a popisu zboží určeného k přepravě a Uživatel dává k takovému jejich užití souhlas. Nabídky a obchodní sdělení jsou zasílány e-mailem osobám, které k tomu udělily předchozí výslovný souhlas v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

1.4.3 Mula.cz nepoptává v aukcích žádné přepravní služby a neúčastní se jakýmkoliv způsobem uzavírání závazných dvoustranných kontraktů (objednávek) na přepravu mezi Uživateli.

1.4.4 Mula.cz rovněž negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli a neprovádí kontrolu nabízených přepravních služeb.

1.5 Ochrana práv a oprávněných zájmů Mula.cz

1.5.1 Celý aukční systém a jeho interaktivní databáze stejně jako grafická podoba internetových stránek Mula.cz a jejich struktura jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva společnost Mula.cz. Jakékoliv užití shora uvedených jakož i dalších autorských děl Mula.cz, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování a sdělování veřejnosti je možné pouze s výslovným souhlasem Mula.cz. Užití autorských práv nebo práv k databázi bez souhlasu Mula.cz je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona. Mula.cz má v takovém případě mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv Mula.cz, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích a náhrady škody.

1.5.2 Uživatelé dále nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do aukčního systému, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat jeho činnost nebo funkce.

1.5.3 Obsah umístěný na internetových stránkách Mula.cz popř. v databázích aukčního systému podléhá rovněž autorskoprávní ochraně. Jeho rozmnožování včetně rozmnožování za pomoci Robot/Crawler technologií nebo obdobných vyhledávacích mechanismů bez výslovného souhlasu Mula.cz je nepřípustný.

2. Obecné podmínky užívání aukčního systému

2.1 Podmínky provozovatele

2.1.1 Aukce jsou veřejné. V roli Uživatele - zakladatele aukce se jich mohou zúčastnit
a) fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že jsou zaregistrovány a mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu,
b) zaregistrované právnické nebo fyzické osoby zapsané v systému ARES.

2.1.2 V roli Uživatele - přepravce se může stát právnická nebo fyzická osoba zapsaná v systému ARES s platnými (nezrušenými) údaji, nepodléhající bankrotovému nebo exekučnímu řízení a držící povolení nebo koncesi k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby. Každý Uživatel - přepravce může být v systému zaregistrován pouze jednou.

2.1.3 Uživatelé, kterým byla Mula.cz v souladu s těmito Obchodními podmínkami zrušena registrace, se nemohou zúčastnit aukcí, přestože splňují podmínky dle čl. 2.1.1. nebo 2.1.2. shora.

2.1.4 Uživatelé ani zájemci o uzavření Smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání aukčního systému nebo na uzavření Smlouvy. Mula.cz si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to za podmínek uvedených dále v těchto Obchodních podmínkách.

2.2. Registrace

2.2.1 Podmínkou poptávání přepravních služeb a jejich nabízení prostřednictvím aukčního systému je uzavření Smlouvy a bezplatná registrace Uživatele.

2.2.2 Uživatel – zakladatel aukce, který je fyzickou nebo právnickou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo.

2.2.3 Uživatel – přepravce je při registraci povinen zadat název právnické osoby, jméno a příjmení osoby oprávněné popř. zmocněné jednat za tuto právnickou osobu s Mula.cz, dále identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ), poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské/přihlašovací jméno a heslo.

2.2.4 Registrace formou Uživatel – přepravce opravňuje takového Uživatele nejen nabízet přepravní služby, ale rovněž zakládat aukce a přepravní služby poptávat. Registrace formou Uživatel – zakladatel aukce opravňuje takového Uživatele pouze k zakládání aukcí, nikoliv k nabízení přepravních služeb.

2.2.4 Uživatel je povinen informovat Mula.cz o změně kteréhokoliv údaje uvedeného v článcích 2.2.2 a 2.2.3 a to ihned, kdy k takové změně dojde. Uživatel však není oprávněn své osobní údaje odstraňovat, popř. uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící; uživatelské jméno zadané během registrace nelze změnit. Pokud Uživatel svou povinnost nesplní, potom může být jeho účet zablokován a případně na něm vymáhána náhrada škody podle platných právních předpisů ČR.

2.2.5 Mula.cz je oprávněn vyzvat Uživatele v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Mula.cz oprávněn uživatelský účet Uživatele zablokovat.

2.2.6 Mula.cz je oprávněn poskytnout, výhradně za účelem naplnění závazného dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravu po ukončení aukce údaje o Uživateli - zakladateli aukce i Uživateli – přepravci, včetně jeho emailové adresy, jména a příjmení a telefonního čísla. V rámci aukcí Uživatelé vystupují jen pod svým uživatelským jménem, žádné další identifikační údaje nejsou zveřejněny.

2.2.7 Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je změnit. Uživatelé jsou oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze Mula.cz prostřednictvím kontaktního formuláře v sekci „Podpora“.

2.2.8 Zakazuje se jakákoliv dispozice s uživatelským účtem jiného Uživatele, takové jednání opravňuje druhou smluvní stranu odstoupit od uzavřeného dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravu pro omyl, přičemž Uživateli jednajícím v omylu vzniká nárok na náhradu škodu vůči osobě, která neoprávněně disponovala uživatelským účtem jiného Uživatele.

2.2.9 Uživatelé nejsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet. Uživatelé např. nesmí dávat nabídky na přepravu v aukci, ve které přepravní službu poptávají, stejně jako nejsou oprávněni dávat nabídky na přepravu v aukci osoby blízké k Uživateli, s Uživatelem propojené osoby ve smyslu obchodního zákoníku či jiné osoby s vazbou na Uživatele, jejichž cílem by bylo bez vážné vůle poskytnout přepravu dosáhnout co nejnižší ceny za přepravu ze strany třetí osoby. Uživatel není oprávněn užívat uživatelský účet jiného Uživatele nebo zpřístupnit svůj účet třetí osobě.

2.2.10 Uživatel rovněž nesmí zakládat nové uživatelské účty za účelem vyhýbání se placení provizí.

2.3 Ověření registrovaných uživatelů

2.3.1 V zájmu zajistit Uživatelům co nejvyšší míru právní jistoty, dochází k ověřování nově registrovaných Uživatelů, a to dostupnými prostředky, na základě dat vložených při registraci.

2.4 Zakázané zboží

2.4.1 Mula.cz si vyhrazuje právo odstranit aukci z aukčního systému v případě, že Uživatel poptává přepravu předmětů, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy.

3. Vlastnosti aukce

3.1.1 Aukční systém umožňuje zakladatelům aukce poptávat přepravní služby prostřednictvím obrácené aukce. Aukce probíhá formou obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření závazného dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravu, přičemž předmětem závazného dvoustranného kontraktu (objednávky) jsou přepravní služby a kritériem nejvhodnějšího návrhu je cena nebo kvalita nabízené přepravní služby.

3.1.2 Zakladatel aukce v aukčním systému prostřednictvím elektronického formuláře vyplní, co, kdy a kam potřebuje převézt. Zároveň zvolí dobu trvání aukce, čímž určí lhůtu pro podávání návrhů závazného dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravní služby.

3.1.3 Zakladatel aukce má možnost přijmout některou z cenových nabídek (návrh přepravce) v kterémkoliv okamžiku průběhu aukce a aukci tím předčasně ukončit. Pokud zakladatel aukce nepřijme v průběhu aukce žádnou z cenových nabídek (návrh přepravce), má možnost tak učinit ještě 72 hodin po skončení lhůty aukce. Zakladatel aukce je oprávněn odmítnout všechny cenové nabídky (návrhy přepravců).

3.1.4 Přepravce má po celou dobu konání aukce možnost nabízet ceny (podávat návrhy), za jaké je ochoten přepravu poskytnout.

3.1.5 Přepravce je po celou dobu trvání aukce oprávněn svůj návrh stáhnout/zrušit. Není však oprávněn svůj návrh stáhnout/zrušit od okamžiku, kdy zakladatel aukce jeho návrh přijme.

3.1.6 Jakmile zakladatel aukce přijme cenovou nabídku (návrh) některého z přepravců, považuje se to za ukončení aukce, akceptaci návrhu a za uzavření závazného dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravu.

3.1.7 Poté, co dojde k akceptaci návrhu a uzavření závazného dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravu, Mula.cz sdělí Uživatelům jejich vzájemné kontaktní údaje. Přepravce kontaktuje zakladatele aukce co nejdříve, tak aby bylo možné uskutečnit přepravu dle domluveného termínu, nejpozději však do 7 dnů od uzavření závazného dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravu. Uživatel-přepravce je povinen kontaktovat Uživatele-zakladatele aukce ve lhůtě kratší než 7 dnů od uzavření závazného dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravu, je-li přeprava domluvena na termín kratší než 7 dnů od uzavření závazného dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravu. V takovém případě je Uživatel-přepravce povinen kontaktovat Uživatele-zakladatele aukce před domluveným termínem přepravy, tak aby bylo možné přepravu uskutečnit dle domluveného termínu.

4. Poptávání přepravních služeb

4.1 Obecná pravidla poptávání přepravních služeb

4.1.1 Zakladatel aukce není oprávněn měnit podmínky aukce uvedené shora v čl. 3 Obchodních podmínek, není-li v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak.

4.1.2 Poptávané přepravní služby je třeba umístit v kategorii, která aukci nejlépe odpovídá. Zakladatel aukce není oprávněn vystavovat identické aukce.

4.1.3 Titul aukce ani popis poptávané přepravní služby nesmí obsahovat návrh k dojednání přepravní služby mimo aukci.

4.1.4 Poptávaná přepravní služba musí být jasně popsána.

4.2. Vložení aukce

4.2.1 Zakladatel aukce vkládá aukci prostřednictvím elektronického formuláře.

4.3. Popis zboží (předmětů) určených k přepravě

4.3.1 Zboží (předměty) určené k přepravě v aukci vystaví (vloží aukci) zakladatel aukce, který je odpovědný za to, že bude popis přesný a úplný.

4.3.2 Popis zboží (předmětů) určených k přepravě se smí týkat pouze zboží (předmětů) umístěných do aukce. Popisu nesmí být využíváno ke komunikaci mezi Uživateli, ani jako inzerce či reklama na zboží či služby nabízené mimo systém Mula.cz.

4.5 Práva duševního vlastnictví

4.5.1 Připojuje-li zakladatel aukce k popisu zboží (předmětů) určených k přepravě i fotografie, upozorňuje tímto Mula.cz na to, že fotografie, které jsou v prostředí internetu nebo i jinak běžně dostupné, mohou podléhat autorskoprávní a jiné ochraně a zakladatel aukce se může jejich umístěním v rámci popisu zboží či předmětů určených k přepravě dopustit zásahu do práv třetí osoby. Zakladatel aukce je povinen při vkládání jakýkoliv fotografií zajistit souhlas osoby, která je autorem, nabyvatelem nebo vlastníkem práv.

4.5.2 Mula.cz nenese odpovědnost za obsah popisu zboží či předmětů určených k přepravě. Mula.cz si však vyhrazuje právo odstranit či změnit popis zboží či předmětů (např. fotografii), dozví-li se o prokazatelném porušení autorských práv ze strany zakladatele aukce.

5. Příhoz přepravce a oznámení o přijetí návrhu

5.1 Příhoz přepravce

5.1.1 Pod pojmem „příhoz“ se rozumí návrh přepravce na uzavření závazného dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravu, který přepravce činí prostřednictvím aukčního systému. Protože všechny podstatné náležitosti závazného dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravu jsou definovány zakladatelem aukce, přepravce je oprávněn navrhnout pouze výši ceny přepravy.

5.1.2 Přepravce zadává prostřednictvím aukčního systému cenu, za kterou je ochoten zboží či předměty převézt nebo přestěhovat. Tato cena je veřejná. Aukční systém neprovádí automatizovaně příhozy. Nabídky ostatních přepravců musí přepravce přebíjet sám manuálně.

5.1.3 V průběhu trvání aukce je přepravce oprávněn snížit, nikoliv však zvýšit, cenu, za kterou je ochoten zboží či předměty převézt nebo přestěhovat. Nově zadaná cena přitom může být vyšší než cena navrhovaná ostatními přepravci, kteří o zakázku usilují.

5.1.4 Přepravce má možnost svou nabídku stáhnout do chvíle, než je jeho nabídka přijata zakladatelem aukce.

5.1.5 Veškeré ceny přepravy navrhované přepravci jsou uváděny včetně DPH. Cena přepravy navrhovaná přepravci je konečná.

5.1.6 Příhoz učiněný přepravcem, jehož uživatelský účet bude zablokován před skončením příslušné aukce, bude automaticky zrušen. Informace o zablokování uživatelského účtu konkrétního Uživatele bude uvedena v popisu příslušné aukce.

5.2 Oznámení o přijetí návrhu

5.2.1 Oznámení zakladatele aukce o přijetí návrhu závazného dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravu je možné za podmínek uvedených v čl. 3 Obchodních podmínek.

6. Uskutečnění přepravní zakázky, úprava dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravu

6.1 Poskytnutí kontaktních údajů a uskutečnění přepravní zakázky

6.1.1 Bezprostředně poté, co zakladatel aukce přijme návrh některého z přepravců, poskytne Mula.cz oběma stranám závazného dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravu kontaktní údaje nezbytné pro jejich vzájemnou identifikaci. Zakladatel aukce, který přijal návrh dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravu a přepravce, kterému zakladatel aukce potvrdil uzavření závazného dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravu, jsou povinni kontaktovat se a reagovat co nejdříve, tak aby bylo možné realizovat termín přepravy stanovený závazným dvoustranným kontraktem (objednávkou) na přepravu, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů od uzavření závazného dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravu. Je-li kterákoliv strana závazného dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravu v této lhůtě nekontaktní, má druhá strana právo od dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravu odstoupit.

6.1.2 Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení kvality přepravovaného zboží či předmětů nese přepravce.

6.1.3 Zakladatel aukce není oprávněn prostřednictvím nástrojů Mula.cz ani po skončení aukce vyzývat přepravce (např. prostřednictvím chatu či emailu) k obchodování mimo systém Mula.cz.

6.2 Práva a povinnosti z dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravu

6.2.1 Na úpravu práv a povinností z dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravu se použijí obecné předpisy, zejména zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

6.2.2 Mula.cz nenese žádnou zodpovědnost za stav, kdy přepravce neuskutečnil přepravní zakázku dle dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravu, popř. kdy zakladatel aukce neuhradí řádně a včas cenu za přepravu.

7. Provize 

7.1 Provize Mula.cz

7.1.1 Skončí-li aukce úspěšně, tzn. přijal-li zakladatel aukce návrh na uzavření závazného dvoustranného kontraktu (objednávky) na přepravu, vzniká Mula.cz vůči přepravci nárok na provizi v měsíci, kdy se tomu tak stane, a to ve výši 8% z ceny za přepravu akceptované zakladatelem aukce, která je včetně DPH.

7.2. Platební podmínky

7.2.1 Uživatelé-přepravci jsou povinni hradit provize řádně a včas prostřednictvím bezhotovostního převodu ve prospěch bankovního účtu Mula.cz (číslo účtu: 5119098001/5500, IBAN: CZ9755000000005119098001, název účtu: Mula s.r.o.), jinak na účet, který Mula.cz sdělí.

8. Systém hodnocení

8.1.1 Uživatelé jsou oprávněni použít funkci „Hodnocení“. Tato funkce umožňuje vyjádřit svůj názor k chování jiných Uživatelů. Tyto názory musí být relevantní a také odpovídat skutečnosti. Osoba vyjadřující svůj názor je zodpovědná za jeho obsah. Mula.cz si vyhrazuje právo smazat hodnocení Uživatelů, považuje-li je za nedostatečně relevantní či jiným způsobem nevhodné.

8.1.2 Hodnocení se objeví v grafické podobě ve formě čísel a symbolů. Hodnocení může být pozitivní nebo negativní. Např. hodnocení +1/5 (2×happysad) znamená, že Uživatel se zúčastnil 5 aukcí, na jejichž základě obdržel celkové skóre +1, přičemž dvě hodnocení byla pozitivní a jedno negativní.

8.1.3 Hodnocení je přístupné veřejnosti. Mula.cz je oprávněna odstranit či editovat hodnocení v případě, kdy
a) hodnocení bylo uděleno omylem jiné osobě nebo k jiné transakci a tato skutečnost je zcela zjevná,
b) z důvodu technických problémů bylo přiděleno jedno hodnocení vícekrát,
c) osoba, která přidělila hodnocení, se účastnila více aukcí jen s úmyslem dát Uživateli hodnocení a poškodit jej,
d) na základě pravomocného rozhodnutí soudu.
V ostatních případech Mula.cz do hodnocení nezasahuje.

8.1.4 Je zakázáno vyvíjet jakoukoliv činnost vedoucí ke zvyšování věrohodnosti Uživatele prostřednictvím podvodného navyšování počtu pozitivních hodnocení.

9. Práva a povinnosti smluvních stran

9.1 Práva a povinnosti uživatele

9.1.1 Uživatel nesmí sám ani prostřednictvím zástupce jakýmkoliv způsobem manipulovat s výsledkem aukce a cenou jím nabízené přepravní služby.

9.1.2 Uživatel je povinen udržovat svůj uživatelský účet a heslo k němu v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Mula.cz nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesla, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně Mula.cz jejím úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí.

9.2 Ochrana osobních údajů

9.2.1 Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů společnosti Mula.cz. Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Mula.cz tímto prohlašuje, že oznámila Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem 00036925. Mula.cz nesmí používat údaje a informace získané ze systému v rozporu se zákonem č. 101/2000 S. na ochranu osobních údajů.

9.2.2 Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Mula.cz užila jeho osobní údaje (popř. kontaktní údaje právnické osoby) k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení.

9.3 Omezení odpovědnosti Mula.cz

9.3.1 Mula.cz jako provozovatel aukčního systému nenabízí přepravní služby a není odpovědná za jejich případnou nízkou kvalitu. Mula.cz rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného Uživatele nebyla správná.

9.3.2 Mula.cz jako provozovatel aukčního systému se nepodílí na obsahu nabídek či poptávek, popisu služeb, stránek „Můj Mula“, či chatů vyskytujících se v rámci aukčního systému a přístupných prostřednictvím sítě internet a za tento obsah neodpovídá. V případě jakéhokoliv podezření z porušení právních předpisů je Mula.cz oprávněna pozastavit uživatelské účty. Při podezření ze spáchání trestného činu Mula.cz uvědomí orgány činné v trestním řízení.

9.3.3 Uživatelé berou na vědomí, že Mula.cz je oprávněna popř. povinna předat osobní údaje Uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Uživatel se na Mula.cz dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.

10. Výluky a omezení provozu aukčního systému

10.1 Výluky aukčního systému

10.1.1 Mula.cz provádí pravidelnou údržbu aukčního systému a za tímto účelem je oprávněna provoz aukčního systému omezit popř. na určitou dobu zcela vyřadit z provozu (dále jen „výluka.“) Mula.cz je povinna termín výluky a přibližnou délku výluky oznámit v sekci „Novinky“ na internetových stránkách www.mula.cz alespoň 1 hodinu předem. Výluky se plánují především na noční hodiny.

10.2 Technické potíže

10.2.1 Mula.cz nenese odpovědnost za chyby nebo výpadky serveru nebo jiné technické potíže, je však povinna uplatnit u správce serveru jejich neprodlené odstranění.

11. Sankce

11.1 Odstranění uživatele

11.1.1 Mula.cz je oprávněna odstoupit od Smlouvy, popř. pozastavit účet Uživatele, který podstatným způsobem porušil Smlouvu a tyto Obchodní podmínky, popř. právní předpisy anebo který svým jednání poškozuje dobré jméno společnosti Mula.cz, případně u kterého má Mula.cz důvodné podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu.

11.1.2 Mula.cz je oprávněna odstoupit od Smlouvy zejména pro uvedení nepravdivých údajů při registraci, popř. neoznámením změn těchto údajů; vyzývání k prodeji mimo aukci, zmaření aukce tím, že zakladatel aukce bez důvodu hodného zřetele přepravní službu po přijetí nabídky přestal poptávat, popřípadě za ni nezaplatil; zmaření aukce tím, že Uživatel-přepravce bez důvodu hodného zřetele vydraženou přepravní službu neposkytl; žádost o přepravu zboží nebo předmětů, jejichž vlastnosti neodpovídají těm, co byly uvedeny v popisu příslušné aukce; žádost o přepravu zboží nebo předmětů uvedených v článku 2.3, spamming, vyhýbání se závazků vůči Mula.cz založením nového uživatelského účtu; užívání vulgárních či hanlivých výrazů v rámci aukcí.

11.1.3 Osoba, které byl pozastaven účet nebo vůči které Mula.cz od Smlouvy odstoupila, není oprávněna se bez výslovného souhlasu Mula.cz opětovně zaregistrovat jako Uživatel.

11.1.4 Vyjde-li najevo, že Mula.cz odstoupila od Smlouvy v důsledku omylu a má-li Uživatel na dalším trvání Smlouvy zájem, obnoví Mula.cz účet Uživatele zdarma bez nutnosti jeho opětovné registrace.

11.1.5 Zánikem nebo zrušením této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnosti poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a rozhodčí doložka.)

12. Výpověď ze smlouvy

12.1.1 Uživatel má právo vypovědět Smlouvu s výpovědní lhůtou 30 dnů ode dne doručení výpovědi. Výpověď musí být písemná a musí být doručena Mula.cz výlučně v elektronické podobě vyplněním kontaktního formuláře v sekci „Podpora“. Počátek výpovědní lhůty počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po jejím doručení.

12.1.2 Pokud probíhá aukce, ve které se Uživatel účastní jako zakladatel aukce nebo přepravce, prodlužuje se výpovědní lhůta automaticky o dobu trvání aukce. Vypoví-li však Uživatel Smlouvu, není oprávněn po dobu výpovědní lhůty zakládat účast v nových aukcích, a to ani jako přepravce. V takovém případě je Uživatel povinen prostřednictvím svého uživatelského účtu uhradit závazky spojené s využíváním služeb Mula.cz a je oprávněn činit úkony k dokončení transakcí ze skončených aukcí.

12.1.3 Zánikem nebo zrušením této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy uplynutím výpovědní lhůty (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a rozhodčí doložka.)

13. Řešení sporů

13.1.1 Veškeré majetkové spory mezi Mula.cz a Uživatelem vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související budou s vyloučením pravomoci obecných soudců řešeny v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., před jediným rozhodcem určeným Arbitrážním soudem České republiky o.s., IČ 269 88 879. Rozhodce bude určen a rozhodčí řízení bude vedeno dle Rozhodčího řádu Arbitrážního soudu České republiky, o.s.

14. Závěrečná ustanovení

14.1.1 Mula.cz je oprávněna měnit Obchodní podmínky a další přílohy Smlouvy; jejich nová verze se v takovém případě nepoužije na aukce, které byly započaty za účinnosti starší verze Obchodních podmínek či přílohy Smlouvy. Mula.cz je povinna oznámit skutečnost, že byly Obchodní podmínky nebo jiná příloha Smlouvy změněny a zveřejnit jejich nové znění. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když použije aukční systém; neakceptuje-li Uživatel změny Obchodních podmínek nebo jiné přílohy Smlouvy, nemá právo užívat aukční systém s výjimkou aukcí započatých za účinnosti jejich starších verzí.

14.1.2 Obchodní podmínky se řídí českým právem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

14.1.3 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.